اجرای طرح ویژه و گسترده كنترل مدارك معاینه فنی ناوگان تاكسیرانی ملارد

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر ملارد ، در راستای ساماندهی تاکسی های تحت پوشش ، افزایش ضریب ایمنی خودروهای فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ارج نهادن به سلامتی و حقوق مسلم مسافران گرامی و ارتقاء سطح خدمات رسانی ، در طرحی گسترده و ویژه توسط عوامل گشت و بازرسی سازمان نسبت به کنترل دقیق مدارک خودروهای تاکسی علی الخصوص معاینه فنی معتبر اقدامات لازم به عمل آمده است.در همین راستا تعداد زیادی از رانندگان که معاینه فنی معتبر نداشته اند اعمال قانون شده و به گزارش های رسیده حدود 95 درصد ناوگان هم اکنون از لحاظ معاینه فنی معتبر کنترل شده اند.

10 آذر 1392 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر ملارد ، در راستای ساماندهی تاکسی های تحت پوشش ، افزایش ضریب ایمنی خودروهای فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ارج نهادن به سلامتی و حقوق مسلم مسافران گرامی و ارتقاء سطح خدمات رسانی ، در طرحی گسترده و ویژه توسط عوامل گشت و بازرسی سازمان نسبت به کنترل دقیق مدارک خودروهای تاکسی علی الخصوص معاینه فنی معتبر اقدامات لازم به عمل آمده است.در همین راستا تعداد زیادی از رانندگان که معاینه فنی معتبر نداشته اند اعمال قانون شده و به گزارش های رسیده حدود 95 درصد ناوگان هم اکنون از لحاظ معاینه فنی معتبر کنترل شده اند.