شرایط ارایه خدمات

03 شهریور 1394 0 comment

وب سایت شهرداری ملارد در حال حاضر تنها یک وب سایت اطلاع رسانی می باشد . شرایط ارائه خدمات در وب سایت شهرداری ملارد در حال حاضر تنها با حضور در وب سایت با مراجعه به آدرس اینترنتی ما به نشانی malard.ir میباشد کاربران در حال حاضر از تمامی خدمات موجود در سایت بهرمند هستند وثبت نام نکردن آنها و یا نبود صفحه ثبت نام محدودیتی برای ایشان و ارائه خدمات از سوی ما ایجاد نمیکند . همچنین به جهت خدمات رسانی بهتر در شهرستان تمامی شماره ادارات همچنین اطلاعات اولیه منطقه ای و گردشگری نیز در همین سایت گنجانده شده است.

موارد مرتبط