آغاز عملیات جدولگذاری در پارک خیابان کاشانی

جدولگذاری معابر پارک خیابان اشانی از مورخ 97/02/03 آغاز گردید.

05 ارديبهشت 1397

اجرای عملیات سنگ کاری سکوهای فضای بازی در پارک امام خمینی(ره)

سنگ کاری زمین بازی پارک امام از مورخ 97/02/01 آغاز گردیده است.

05 ارديبهشت 1397

آگهی مزایده جایگاه سوخت CNG سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد

جایگاه سوخت CNG سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد نیز مورد مزایده قرار گرفت.

05 ارديبهشت 1397

آماده سازی ساختمان جدید سازمان پسماند شهرداری ملارد

ساختمان جدید سازمان پسماند شهرداری ملارد آماده بهره برداری شد.

04 ارديبهشت 1397

شروع عملیات اجرای کفپوش خیابان دکتر حسابی شمالی به سمت بلوار مارلیک

کفپوش معابر خیابان دکتر حسابی مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفت

03 ارديبهشت 1397

ادامه عملیات کفپوش پارک امام خمینی در حال انجام می باشد.

اجرای کفپوش معابر پارک امام خمینی از مورخ 97/01/26 آغاز گردیده است .

03 ارديبهشت 1397

جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

یکی از وظایف و برنامه های محوله به واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر می باشد .

03 ارديبهشت 1397