پروژه های در دست اجرا

پروژه های در دست اجرا در سال 1395 شهر ملارد

26 تیر 1395 0 comment

سالن چند منظوره ورزشی:
برآورد اعتبار : 14/000/000/000 ریال
محل احداث : شرق سرآسیاب

 

 پروژه بازار موبایل :
مساحت : 382 متر مربع
طبقات : 3 طبقه
برآورد اعتبار : 14/000/000/000 ریال
محل احداث : خیابان امام خمینی

پروژه پارکینگ طبقاتی :
مساحت زمین : 1190 مترمربع
سطح زیربنا : حدود 8000 مترمربع
طبقات : 8 طبقه
برآورد اعتبار : 130/000/000/000 ریال
محل احداث : خیابان امام خمینی


پروژه پارک ورزشی :
مساحت : 20 هزار متر مربع
برآورد اعتبار : 15/000/000/000 ریال
محل احداث : بلوار سه بانده مارلیک

پروژه فرهنگسرا :
مساحت : 3000 مترمربع
طبقات : 4 طبقه
 برآورد اعتبار : 130/000/000/000 ریال
محل احداث : بلوار رسول اکرم (ص)

 

موارد مرتبط