آرماتور بندی و بتن ریزی سقف پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد

عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی طبقه اول پارکینگ طبقاتی اجرایی گردید.

18 فروردين 1397

ادامه بتن ریزی فنداسیون پارکینگ طبقاتی

عملیات بتن ریزی فنداسیون پارکینگ طبقاتی پس از اتمام آرماتوربندی در مورخ 96/11/23 در حال اجام می باشد.

25 بهمن 1396

ادامه آرماتور بندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی شهر ملارد

آرماتوربندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی در شهر ملارد  در مراحل پایانی است.   

27 دی 1396

اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی پارکینگ طبقاتی

اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی

21 دی 1396

شروع قالب بندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی

قالب بندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/10/06 آغاز گردید . 

12 دی 1396

اتمام بتن ریزی کف و دیوارهای مجاور پارکینگ طبقاتی

عملیات بتن ریزی کف پارکینگ طبقاتی و دیوارهای مجاور در مورخ 96/10/07 به اتمام رسید. 

11 دی 1396

قالب بندی ستون های پارکینگ طبقاتی و اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی آن انجام شد

اجرای عملیات  قالب یندی  و اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/10/02 انجام شد.

04 دی 1396