ادامه آرماتوربندی ستونها ودیوار برشی در طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد.

انجام آرماتور بندی ستون ها و دیوار برشی طبقه منفی دو پروژه پارکینگ طبقاتی

27 آبان 1397

اجرای ستونها و دیواربرشی ضلع جنوبی منفی۲ پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد.

ستون ها و دیواربرشی پروژه پارکینگ طبقاتی در حال اجرای بتن ریزی می باشد.

23 آبان 1397

تکمیل پروژه پارکینگ طبقاتی در فاز جدید عملیات عمرانی قرار گرفت.

عملیات آرماتور بندی و قالب بندی طبقه منفی یک پروژه پارکینگ طبقاتی به پایان رسید.

10 آبان 1397

آرماتوربندی فنداسیون ضلع جنوبی پروژه پارکینگ طبقاتی آغاز شد.

عملیات آرماتوربندی فنداسیون ضلع جنوب پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/08/02  شروع شد.

05 آبان 1397

عملیات بتن ریزی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

بتن ریزی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/07/29 اجرایی گردیده است.

01 آبان 1397

اتمام عملیات آرماتوربندی وقالبندی طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی

آماده سازی طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی جهت بتن ریزی

29 مهر 1397

ادامه آرماتوربندی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی وآماده نمودن جهت بتن ریزی

مراحل پایانی قالب بندی و آرماتور بندی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی در مورخ 97/04/ 22 شروع گردید.

25 تیر 1397