5500 متر مربع روکش آسفالت در بلوار شقایق انجام گردید.

اجرای روکش آسفالت بلوار شقایق در روز جمعه مورخ 96/12/10  به متراژ 5500 متر مربع 

12 اسفند 1396

بازدید علی سلگی از روند پیشرفت پروژه بلوار شقایق

شهردار ملارد از پروژه روکش آسفالت بلوار شقایق در مورخ 96/12/11 بازدید نمودند.  

12 اسفند 1396

آغاز اجرای قیر پاشی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق

اجرای قیر پاشی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق از مورخ 96/12/09 آغاز گردیده است.

10 اسفند 1396

اجر ای عملیات تسطیح و زیر سازی بلوار شقایق به اتمام رسید.

زیر سازی و رگلاژ بلوار شقایق تا میدان سپاه جهت اجرای عملیات آسفالت در مورخ 96/12/05 به پایان رسید.  

08 اسفند 1396

اجرای 14400 متر مربع عملیات زیر سازی بلوار شقایق

ادامه فاز نهایی عملیات تسطیح و زیر سازی بلور شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهر ک شقایق 

30 دی 1396

ادامه عملیات زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق در حال انجام می باشد. 

19 دی 1396

تسطیح و رگلاژ ظلع جنوبی بلوار شقایق تا میدان سپاه

ادامه تسطیح و رگلاژ بلوار شقایق تا میدان سپاه جهت اجرای عملیات آسفالت در مورخ 96/09/26   

28 آذر 1396