آگهی ها

تجدید مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد :
شنبه, 04 خرداد 1398 نوشته شده توسط

مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به شرکتهای واجد شرایط  طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد :
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط

تجدید مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی  به شرکتهای واجد شرایط  طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد :
سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط

مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:
دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط

مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:
جمعه, 20 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط

مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:
جمعه, 20 ارديبهشت 1398 نوشته شده توسط