مناقصه عمومی

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:

20 ارديبهشت 1398 0 comment

شهرداري ملارد درنظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط طبق شرايط مشروحه واگذار نمايد:
۱- برندگان اول و دوم و سوم ، مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۲- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفي نامه و رتبه معتبرجهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتراز تاريخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ لغايت ۱۳۹۸/۲/۳۰ از ساعت ۹ لغايت ۱۲:۳۰ به امور قراردادها شهرداری ملارد مراجعه و از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۶ لغایت ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری ملارد نمایند . زمان گشایش پیشنهادها در ساعت ۱۴:۳۰ مورخ  ۱۳۹۸/۳/۸ میباشد .

۳-هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .

۴-متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد مناقصه معرفي نامه (بهمراه كارت شناسايي ملي) و اصل فيش واريزي بمبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال به حساب شماره 100790829443 بانك شهربنام شهرداري ملارد ، تحويل امور قراردادها نمايند .

۵– سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .