گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در آبان 97

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد 

12 آذر 1397

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در اردیبهشت 97

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد 

08 خرداد 1397

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در دی ماه 96

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در دی ماه 96 به شرح ذیل می باشد : 

11 بهمن 1396

گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در اذر ماه 96

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد در اذرماه 96 به شرح ذیل می باشد.

11 دی 1396

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در آذر 96

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در آذرماه  1396 به شرح ذیل می باشد:

11 دی 1396

گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در آبان ماه 96

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری ملارد در آبان ماه 96 به شرح ذیل می باشد.

13 آذر 1396

گزارش عملکرد آذر ماه واحد زیبا سازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد آذر ماه 96 واحد زیبا سازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد به شرح ذیل می باشد.

13 آذر 1396