گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 خرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

30 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان اتوبوسرانی  شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد :

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد یک ساله معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در سال 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد یک ساله معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در سال 94  به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد :

13 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

13 ارديبهشت 1395