تاثیر فرآیندهای فنتون و فتوفنتون در کاهش بار آلودگی شیرابه زباله

نحوه کنترل شیرابه و آلودگی های حاصل از آن یکی از معزلات مهم در سیستم مدیریت شهری است. شیرابه با دارا بودن ترکیبات سمی مقاوم و مقدار بالای آلودگیهای میکروبی و شیمیایی جزء مقاوم ترین فاضلاب ها محسوب شده و روشهای خاصی را برای تصفیه می طلبد.

15 آذر 1395 0 comment
محسن بهنژاد مسئول امور قردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت محسن بهنژاد مسئول امور قردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت

در حال حاضر زباله 12 شهر واقع در غرب استان تهران به مرکز دفن اخترآباد منتقل شده و به روش نیمه سنتی دفن می گردد. با توجه به آنکه مدت 10 سال از راه اندازی این می گذرد، مشکل شیرابه حاصل از دفن غیر اصولی روز به روز در حال افزایش است.
در این تحقیق به بررسی کارایی فرآیندهای فنتون و فتوفنتون به همراه انعقاد و لخته سازی در کاهش بار آلودگی پرداختیم.تکنولوژی اکسیداسیون پیشرفته (AOTs) به عنوان یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب، قابلیت تبدیل ترکیبات مقاوم به ترکیبات با قابلیت حذف راحت تر را دارد. روشهای مختلف اکسیداسیون پیشرفته به علت وجود رادیکال میانی شدیدا واکنش گر مانند رادیکال هیدروکسیل(OH0) قابلیت کاهش آلاینده های شیرابه را دارد.
برای تعیین میزان اثر فرآیندها در کاهش بار آلودگی به بررسی پارامترهای COD،TSS،فلزات سنگین، کدورت وpH پرداختیم. در ابتدا به منظور بررسی اثر فرآیند فنتون، بهترین نسبت آهن به پراکسید هیدروژن، بهترین میزان آهن و بهترین میزان pH به دست آمد. سپس در غالب فرآیند فتوفنتون بهترین زمان تماس اشعه ماوراء بنفش و بهترین دوز اشعه به دست آمد.و به منظور تعیین اثر فرآیند انعقاد و لخته سازی در کاهش بار آلودگی شیرابه، pHبهینه و بهترین دوز ماده منعقد کننده به دست آمد. در پایان و به منظور بررسی اثر توأمان فرآیندها، نمونه ها را را در مقادیر بهینه در معرض فرآیند انعقاد و لخته سازی قرار داده و سپس نمونه هارا به طور جداگانه در معرض فرآیندهای فنتون و فتوفنتون قرار دادیم.
در مرحله فنتون، میزان 2 به عنوان بهترین نسبت آهن به پراکسید هیدوژن و 10 میلی گرم بر لیتر به عنوان مقدار بهینه برای آهن مصرفی و pH برابر 7 به عنوان بهترین pHشناسایی شد.در فرآیند فتوفنتون زمان 30 دقیقه به عنوان بهترین زمان تماس و دوز 23 ولت به عنوان بهترین ولتاز تماس شناسایی شد. در بررسی پارامترهای آلاینده در فرآیند انعقاد و لخته سازی pH برابر 11 به عنوان pH بهینه و میزان 10000 میلی گرم بر لیتر به عنوان بهترین دوز ماده منعقد کننده شناسایی شد. در بررسی عملکرد توأمان...درصد کاهش در میزان COD...درصد کاهش در میزان TSS و... درصد کاهش در میزان کدورت به دست آمد.
نتایج بررسی کاهش قابل توجهی در میزان آلاینده های شیرابه در کاربرد توأمان فرآیندها را نشان می دهد؛ ولی این میزان با مقادیر قابل قبول جهت استفاده های ثانویه پساب فاصله زیادی دارد و نیاز به یک واحدتصفیه تکمیلی احساس می شود.

 

محقق

محسن بهنژاد مسئول امور قردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای ملارد و صفادشت

دانلود مقاله

 

 

 

 

موارد مرتبط