مسیر دسترسی به سکوی زباله از طرف خیابان درختی در حال تسطیح می باشد.

اجرای عملیات تراشه ریزی آسفالت و تسطیح خیابان درختی حدفاصل قلعه فرامرزیه تا سکوی زباله در مورخ 96/12/08  

16 اسفند 1396

جانمایی و نصب تعداد 60 عدد پایه بتونی باکس زباله در سطح شهر ملارد

عملیات نصب تعداد 60 عدد پایه بتونی استقرار باکس زباله  در سطح شهر ملارد در مورخ 96/112/10 انجام گردید.

13 اسفند 1396

عملیات زیر سازی مسیر ورودی رمپ سکوی زباله در حال انجام می باشد.

تسطیح مسیر رمپ ورودی سکوی زباله در مورخ 96/12/10 اجرایی گردیده است .

12 اسفند 1396

شستشوی تعداد 310 عدد باکس زباله در مناطقی از شهر

با نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهردای ملارد اجرای شستشوی تعداد 310 باکس زباله در مناطق مختلف شهر انجام گردید.

 
10 اسفند 1396

پروژه مرکز دفن زباله اختر آباد افتتاح گردید.

پروژه مرکز دفن زباله اختر آباد در روز دوشنبه مورخ 96/11/16 با حضور مسئولین شهرستان افتتاح گردید.

17 بهمن 1396

شستشوی تعداد 480 عدد باکس زباله در مناطقی از سطح شهر ملارد

با نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهردای ملارد اجرای شستشوی تعداد 480 باکس زباله توسط خودرو باکس شوردر مناطق مختلف شهر انجام گردید.

07 بهمن 1396

شستشوی تعداد 209 عدد باکس زباله در مناطقی از شهر ملارد

با نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهردای ملارد اجرای شستشوی تعداد 209 باکس زباله در مناطق مختلف شهر انجام گردید.

26 دی 1396