آماده سازی ساختمان جدید سازمان پسماند شهرداری ملارد

ساختمان جدید سازمان پسماند شهرداری ملارد آماده بهره برداری شد.

04 ارديبهشت 1397

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در آموزشگاه کاشانی پور خوشنام

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در آموزشگاه کاشانی پور خوشنام در تاریخ 96/09/27 توسط واحد روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد . 

29 آذر 1396

مزایده عمومی تحت عنوان تفکیک از مبداء

اطلاع رسانی جمعی  جهت برگزاری مزایده تحت عنوان تفکیک از مبداء توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت 

13 آذر 1396

اجرای طرح آموزش تفکیک زباله از مبدأ توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ملارد

برگزاری کلاس های آموزشی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ملارد در مدارس سطح شهر

11 آذر 1396

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه آسیه سرآسیاب شرقی

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه آسیه سرآسیاب شرقی در تاریخ 95/10/08 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد . 

09 دی 1395

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه حضرت صدیقه سرآسیاب

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه دخترانه حضرت صدیقه سرآسیاب در تاریخ 95/10/07 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد .

09 دی 1395

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه غیر دولتی باران رحمت مارلیک

کلاس آموزشی مدیریت پسماند در مدرسه غیر دولتی باران رحمت مارلیک در تاریخ 95/10/02 توسط سازمان پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت برگزار شد . 

06 دی 1395