آگهی دعوت به همکاری خدمات خودرویی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد

بدینوسیله به اطلاع میرساند سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در نظر دارد به استناد مجوز شورای سازمان کلیه 

23 شهریور 1394