دیدار رئیس کانون نظام مهندسان ملارد با شهردار

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد اولین جلسه هماهنگی شهرداری و کانون مهندسان شهر ملارد با حضور رئیس کانون و مهندس خراسانی شهردار ملارد در روز دوشنبه 94/01/17 برگزار گردید.در این جلسه 

1. ثبات تعرفه کانون و جلوگیری از افزایش نرخ

2. تخصیص سهمیه نظارت صرفاً به مهندسین بومی ملارد

3. در صورت اختصاص سهمیه از سوی کانون مهندسان تهران به مهندسین ملاردی ما هم به مهندسین تهرانی سهمیه خواهیم داد.

4. آمادگی شهرداری جهت بهره برداری از نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات سازنده مهندسان

18 فروردين 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد اولین جلسه هماهنگی شهرداری و کانون مهندسان شهر ملارد با حضور رئیس کانون و مهندس خراسانی شهردار ملارد در روز دوشنبه 94/01/17 برگزار گردید.در این جلسه 

1. ثبات تعرفه کانون و جلوگیری از افزایش نرخ

2. تخصیص سهمیه نظارت صرفاً به مهندسین بومی ملارد

3. در صورت اختصاص سهمیه از سوی کانون مهندسان تهران به مهندسین ملاردی ما هم به مهندسین تهرانی سهمیه خواهیم داد.

4. آمادگی شهرداری جهت بهره برداری از نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات سازنده مهندسان