توزیع کتابچه عوارض سال 94 شهرداری ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در اجرای ماده 30 آئین نامه مالی شهرداریها هر شهرداری موظف است دارای تعرفه ای باشد که در آن تمامی درآمدهای شهرداری اعم از عوارض ، بهاء ، خدمات و سایر درآمدها که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج شود با توجه به اینکه اطلاع رسانی به عموم شهروندان امری ضروری می باشد در این راستا و به دنبال اجرای قوانین و مقررات جاریه و به منظور شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع روش محاسبه عوارض و بهاء خدمات در چارچوب قانون ، شهرداری ملارد با تهیه و توزیع این کتاب و آگاهی های لازم به شهروندان اقدام نموده است که در این راستا سه هزار نسخه چاپ و از بهمن ماه 93 در حال توزیع می باشد این حرکت گامی است که از این طریق بتوانیم اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان قرار دهیم.مودیانی که تاکنون موفق به ذریافت کتابچه نشده اند می توانند با مراجعه به واحد درآمد آن را اخذ نمایند.

29 فروردين 1394 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در اجرای ماده 30 آئین نامه مالی شهرداریها هر شهرداری موظف است دارای تعرفه ای باشد که در آن تمامی درآمدهای شهرداری اعم از عوارض ، بهاء ، خدمات و سایر درآمدها که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج شود با توجه به اینکه اطلاع رسانی به عموم شهروندان امری ضروری می باشد در این راستا و به دنبال اجرای قوانین و مقررات جاریه و به منظور شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع روش محاسبه عوارض و بهاء خدمات در چارچوب قانون ، شهرداری ملارد با تهیه و توزیع این کتاب و آگاهی های لازم به شهروندان اقدام نموده است که در این راستا سه هزار نسخه چاپ و از بهمن ماه 93 در حال توزیع می باشد این حرکت گامی است که از این طریق بتوانیم اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان قرار دهیم.مودیانی که تاکنون موفق به ذریافت کتابچه نشده اند می توانند با مراجعه به واحد درآمد آن را اخذ نمایند.