آگهی مزایده عمومی باغ عمارت

شرایط شرکت در مزایده:

1-  برآورد کل مزایده 330/000/000 ریال

2-  سپرده شرکت در مزایده به میزان 16/500/000 ریال که میبایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

3-  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 29/01/94 لغایت 09/02/94 از ساعت 9 لغایت 12:30 به امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد مراجعه واز تاریخ 03/02/94 لغایت 13/02/94 تا ساعت 14 پیشنهادهای خود را تحویل دبیر خانه سازمان نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز یکشنبه ساعت 14:30 مورخ13/02/94 می باشد.

5- هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

6- متقاضیان جهت اخذ اسناد مزایده باید مبلغ 50/000 ریال به حساب درآمد سازمان پارکها و فضای سبز به شماره 0105373748004 واریز و همراه با کارت شناسایی به امور قراردادها مراجعه نمایند.

7- سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

 

 

30 فروردين 1394 0 comment

شرایط شرکت در مزایده:

1-  برآورد کل مزایده 330/000/000 ریال

2-  سپرده شرکت در مزایده به میزان 16/500/000 ریال که میبایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

3-  برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 29/01/94 لغایت 09/02/94 از ساعت 9 لغایت 12:30 به امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد مراجعه واز تاریخ 03/02/94 لغایت 13/02/94 تا ساعت 14 پیشنهادهای خود را تحویل دبیر خانه سازمان نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز یکشنبه ساعت 14:30 مورخ13/02/94 می باشد.

5- هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

6- متقاضیان جهت اخذ اسناد مزایده باید مبلغ 50/000 ریال به حساب درآمد سازمان پارکها و فضای سبز به شماره 0105373748004 واریز و همراه با کارت شناسایی به امور قراردادها مراجعه نمایند.

7- سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.