مژده به شهروندان شهر ملارد : طرح تفصیلی شهر ملارد پس از مدتها تایید شد

به حول قوه الهی و با همت و تلاش مسئولین شهر (شورای اسلامی ، شهردار و پرسنل شهرداری) به استناد ماده 81 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمرانی محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مصوب 12/10/1387 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی شهر ملارد در کمیسیون ماده (5) مورخ 11/04/93 به تصویب رسید و طی نامه شماره 71766/01/93 مورخ 09/12/93توسط استاندار محترم تهران جهت اجراء به این شهرداری ابلاغ گردیده است برای اطلاع عموم شهروندان عزیز و به منظور مشارکت عام مردم در اجرای صحیح طرح ارائه میگردد.     

 

                           

05 ارديبهشت 1394 0 comment

به حول قوه الهی و با همت و تلاش مسئولین شهر (شورای اسلامی ، شهردار و پرسنل شهرداری) به استناد ماده 81 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمرانی محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مصوب 12/10/1387 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی شهر ملارد در کمیسیون ماده (5) مورخ 11/04/93 به تصویب رسید و طی نامه شماره 71766/01/93 مورخ 09/12/93توسط استاندار محترم تهران جهت اجراء به این شهرداری ابلاغ گردیده است برای اطلاع عموم شهروندان عزیز و به منظور مشارکت عام مردم در اجرای صحیح طرح ارائه میگردد.