زیرسازی و جدول گذاری خیابان چناران

بھ گزارش ادارھ روابط عمومی شھرداری ملارد معاونت فنی و عمرانی شھرداری ملارد با ھدف ارتقای سطح کیفی کعابر ، ھدایت آبھای سطحی و افزایش خدمات رسانی بھ شھروندان و بھسازی مناظر شھری عملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان چناران را از مورخ 94/02/05 با اعتباری بالغ بر 1.500.000.000 ریال شروع نمودھ است.

 

13 ارديبهشت 1394 0 comment

بھ گزارش ادارھ روابط عمومی شھرداری ملارد معاونت فنی و عمرانی شھرداری ملارد با ھدف ارتقای سطح کیفی کعابر ، ھدایت آبھای سطحی و افزایش خدمات رسانی بھ شھروندان و بھسازی مناظر شھری عملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان چناران را از مورخ 94/02/05 با اعتباری بالغ بر 1.500.000.000 ریال شروع نمودھ است.