آسفالت خیابان ملارد ویلای شمالی

بھ گزارش ادارھ روابط عمومی شھرداری ملارد در ادامھ روند پروژھ آسفالت سطح شھر ، خیابانھای ملارد ویلای شمالی بھ متراژ 8000 مترمربع با توزیع 1000 تن آسفالت با اعتباری بالغ بر 1.900.000.000 ریال تحت مرمت و بازسازی قرار گرفت

 

13 ارديبهشت 1394 0 comment

بھ گزارش ادارھ روابط عمومی شھرداری ملارد در ادامھ روند پروژھ آسفالت سطح شھر ، خیابانھای ملارد ویلای شمالی بھ متراژ 8000 مترمربع با توزیع 1000 تن آسفالت با اعتباری بالغ بر 1.900.000.000 ریال تحت مرمت و بازسازی قرار گرفت