پیامی آورده اند ...

    از چنبر نفس، رسته بودند آنها             بت‌ها، همه را شکسته بودند آنها

 

   پرواز شدند و پرگشودند به عرش           هرچند که دست بسته بودند آنها        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 خرداد 1394 0 comment

    از چنبر نفس، رسته بودند آنها             بت‌ها، همه را شکسته بودند آنها

 

   پرواز شدند و پرگشودند به عرش           هرچند که دست بسته بودند آنها