آغاز عملیات اجرایی احداث چمن رل در واحد تولیدات گیاهی سازمان فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز ملارد ؛ سیامک علیجانی، ،مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ملارد اظهار داشت: با عنایت به پرزحمت و زمان بر بودن  فرایند کاشت چمن در سطح شهر، ضمن خودکفایی  و لزوم استفاده از روشهای جدید و سریع نظیر قطعه کاری، جهت احیا و مرمت فضای سبز، تولید چمن های رل در واحد تولیدات سازمان با توجه به نتیجه مثبت بهره برداری دفعات قبل در دستورکار قرار گرفت.در ادامه علیجانی ضمن بیان این مطلب که چمن های رل تهیه شده در سازمان جهت مرمت بلوار اصلی شهر استفاده خواهد شد  افزود: چمن یکی از بهترین گیاهان زینتی است که از قدیم شناخته شده و در حال حاضر از عناصر مورد نیاز طراحی فضای سبز بحساب می آید و استفاده از آن چهره خشک و بی روح زمین را با گستره ای سبز و با نشاط جایگزین میگرداند. ایشان با اشاره به این مطلب که  قطعه کاری چمن یکی از روشهای مهم جهت احیا و ترمیم چمن میباشد که شامل  زیر سازی بستر کاشت و تهیه ادوات مورد نیاز و در نهایت انتقال چمن های رشد یافته و بالغ از محل تولید آن به محل مورد نظر است . در این روش قطعات چمن در ابعادمختلف بریده شده و به محل مورد نظر منتقل میشوند. اگر چمن با طول زیاد بریده شود و موقع حمل به صورت لوله ای حمل شود اصطلاح چمن رل بکار برده میشود.  وی در پایان عنوان کرد:  در فضای سبز شهری روزانه شاهد تردد مستمرشهروندان از روی چمن هستیم و این امر اجتناب ناپذیر است و هرچند چمن ها نسبت به پاخوری مقاوم باشند لیکن بازسازی چمن نیاز به استراحت دارد که در این شرایط این امر امکان پذیر نمیگردد لذا  از مزیت های استفاده این روش در طراحی های شهری ، امکان استفاده و تولید در تمام مدت سال ، کاهش میزان آبیاری، کنترل راحتتر آفات و علفهای هرز، کاهش هزینه های نگهداری در سه ماه اول استقرار، جلوگیری از روند تخریب و پا خوری و... میباشد . که  با این وصف امید است در سال های آینده میزان تولید چمن رل به متراژ های بالاتر ارتقا پیدا کند و تمام تلاش بنده و همکارانم در این سازمان دست یابی به روش های نوین در حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز میباشد و همچنان از طرح ها و ایده های محققان در این زمینه استقبال میشود.

 

 

 

30 خرداد 1394 0 comment

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز ملارد ؛ سیامک علیجانی، ،مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري ملارد اظهار داشت: با عنایت به پرزحمت و زمان بر بودن  فرایند کاشت چمن در سطح شهر، ضمن خودکفایی  و لزوم استفاده از روشهای جدید و سریع نظیر قطعه کاری، جهت احیا و مرمت فضای سبز، تولید چمن های رل در واحد تولیدات سازمان با توجه به نتیجه مثبت بهره برداری دفعات قبل در دستورکار قرار گرفت.در ادامه علیجانی ضمن بیان این مطلب که چمن های رل تهیه شده در سازمان جهت مرمت بلوار اصلی شهر استفاده خواهد شد  افزود: چمن یکی از بهترین گیاهان زینتی است که از قدیم شناخته شده و در حال حاضر از عناصر مورد نیاز طراحی فضای سبز بحساب می آید و استفاده از آن چهره خشک و بی روح زمین را با گستره ای سبز و با نشاط جایگزین میگرداند. ایشان با اشاره به این مطلب که  قطعه کاری چمن یکی از روشهای مهم جهت احیا و ترمیم چمن میباشد که شامل  زیر سازی بستر کاشت و تهیه ادوات مورد نیاز و در نهایت انتقال چمن های رشد یافته و بالغ از محل تولید آن به محل مورد نظر است . در این روش قطعات چمن در ابعادمختلف بریده شده و به محل مورد نظر منتقل میشوند. اگر چمن با طول زیاد بریده شود و موقع حمل به صورت لوله ای حمل شود اصطلاح چمن رل بکار برده میشود.  وی در پایان عنوان کرد:  در فضای سبز شهری روزانه شاهد تردد مستمرشهروندان از روی چمن هستیم و این امر اجتناب ناپذیر است و هرچند چمن ها نسبت به پاخوری مقاوم باشند لیکن بازسازی چمن نیاز به استراحت دارد که در این شرایط این امر امکان پذیر نمیگردد لذا  از مزیت های استفاده این روش در طراحی های شهری ، امکان استفاده و تولید در تمام مدت سال ، کاهش میزان آبیاری، کنترل راحتتر آفات و علفهای هرز، کاهش هزینه های نگهداری در سه ماه اول استقرار، جلوگیری از روند تخریب و پا خوری و... میباشد . که  با این وصف امید است در سال های آینده میزان تولید چمن رل به متراژ های بالاتر ارتقا پیدا کند و تمام تلاش بنده و همکارانم در این سازمان دست یابی به روش های نوین در حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز میباشد و همچنان از طرح ها و ایده های محققان در این زمینه استقبال میشود.