مصاحبه اختصاصی اداره روابط عمومی با امام جمعه شهر ملارد

 

می توان عملکرد شهرداری ملارد را در حوزه عمرانی و خدماتی ، فرهنگی و اطلاع رسانی و فضای سبز بررسی نمود. در حوزه معاونت عمرانی اخیراً خدمات خوبی به صورت گرفت و الحمداله تلاش دوستان چشمگیر و قابل تقدیر است. اما با توجه به موفقیت ایشان آنچه در شان مردم ملارد است بالاتر از بعضی از کارها روزمره است و بهتر است در قسمت عمرانی شهروندان  اقدامات متفاوتی ببینید انتظار است شورای شهر و شهرداری به کمک یکدیگر برای ساختن ملاردی آباد تلاش کنند و در خدمت به مردم رفابت کنند. در قسمت فرهنگی و اطلاع رسانی ، شهرداری قدمهای برداشته اما  کافی نیست و چون نهادهای فرهنگی در سطح شهر کم داریم. اگر هم داریم بودجه ندارند انتظار است شهرداری تلاش بیشتری بکند تا به حد استانداردها برسیم همان طور که مردم هم خدمات شهری ، عمرانی  و فضای سبز می خواهند انتظار دارند شهرداری در مورد فرهنگی هم ورود پیدا کند ساخت یک فرهنگسرا حداقل خواسته مردم است که با تلاش شورا و شهرداری دور از دسترس نخواهد بود. در خصوص توسعه و نگهداری فضای سبز شهر باید به عرض برسانم سرانه فضای سبز در شهرداری ملارد رضایت بخش نیست ساماندهی زیبایی در حوزه فضای سبز از سوی عزیزان در یکسال اخیر در شهرداری صورت پذیرفته که قابل تقدیر است اما سرانه فضای سبز کم است و با استانداردها فاصله داریم پارک نیاز اساسی مردم است که در این زمینه کمتر تلاش کرده ایم و همچنین در این بخش هم باید از اجاره دادن پارک عمومی به بخش خصوصی به دلیل پیامدهای آن پرهیز کنیم می توان به کارنامه شهرداری ملارد در مجموع نمره قبولی داد اما چون دره های فقر در شهر ملارد زیاد است و خدماتی که تاکنون در سالهای گذشته صورت گرفته در تناسب با این فقر و کمبودها اختلاف شدیدی دارد یا اگر خدماتی صورت می گیرد چون کمبودها زیاد است به چشم نمی آید. عزیزان ما در شهرداری از نیروی صفر تا شهردار محترم و عزیزان شورا باید همه کمک کنیم تا شهری زیبا و آباد داشته باشیم.

 

21 تیر 1394 0 comment

 

می توان عملکرد شهرداری ملارد را در حوزه عمرانی و خدماتی ، فرهنگی و اطلاع رسانی و فضای سبز بررسی نمود. در حوزه معاونت عمرانی اخیراً خدمات خوبی به صورت گرفت و الحمداله تلاش دوستان چشمگیر و قابل تقدیر است. اما با توجه به موفقیت ایشان آنچه در شان مردم ملارد است بالاتر از بعضی از کارها روزمره است و بهتر است در قسمت عمرانی شهروندان  اقدامات متفاوتی ببینید انتظار است شورای شهر و شهرداری به کمک یکدیگر برای ساختن ملاردی آباد تلاش کنند و در خدمت به مردم رفابت کنند. در قسمت فرهنگی و اطلاع رسانی ، شهرداری قدمهای برداشته اما  کافی نیست و چون نهادهای فرهنگی در سطح شهر کم داریم. اگر هم داریم بودجه ندارند انتظار است شهرداری تلاش بیشتری بکند تا به حد استانداردها برسیم همان طور که مردم هم خدمات شهری ، عمرانی  و فضای سبز می خواهند انتظار دارند شهرداری در مورد فرهنگی هم ورود پیدا کند ساخت یک فرهنگسرا حداقل خواسته مردم است که با تلاش شورا و شهرداری دور از دسترس نخواهد بود. در خصوص توسعه و نگهداری فضای سبز شهر باید به عرض برسانم سرانه فضای سبز در شهرداری ملارد رضایت بخش نیست ساماندهی زیبایی در حوزه فضای سبز از سوی عزیزان در یکسال اخیر در شهرداری صورت پذیرفته که قابل تقدیر است اما سرانه فضای سبز کم است و با استانداردها فاصله داریم پارک نیاز اساسی مردم است که در این زمینه کمتر تلاش کرده ایم و همچنین در این بخش هم باید از اجاره دادن پارک عمومی به بخش خصوصی به دلیل پیامدهای آن پرهیز کنیم می توان به کارنامه شهرداری ملارد در مجموع نمره قبولی داد اما چون دره های فقر در شهر ملارد زیاد است و خدماتی که تاکنون در سالهای گذشته صورت گرفته در تناسب با این فقر و کمبودها اختلاف شدیدی دارد یا اگر خدماتی صورت می گیرد چون کمبودها زیاد است به چشم نمی آید. عزیزان ما در شهرداری از نیروی صفر تا شهردار محترم و عزیزان شورا باید همه کمک کنیم تا شهری زیبا و آباد داشته باشیم.