برگزاری کلاس آموزشی در مجتمع گلریز مارلیک.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در راستای تحقق امر توسعه پایدار و اجرای اصول مدیریت شهری در امر مدیریت پسماند و گسترش فرهنگ تفکیک از مبداء اقدام به برگزاری دوره های کلاس آموزشی در سطح شهرستان و در محوریت مجتمع های مسکونی و مدارس نموده است . زنان خانه دار به عنوان سر سلسله امر تفکیک از مبداء و کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان کشور همواره در امر آموزش در اولویت قرار داشته اند . این سازمان نیز تلاش نموده است با شناسایی مجتمع های مسکونی و مدارس هدف به عنوان پایلوت نسبت به گسترش فرهنگ بازیافت اقدام نماید . پس از بررسی های لازم جهت شناسایی مجتمع های واجد شرایط مجتمع مسکونی گلریز به عنوان پنجمین مجتمع مشخص و به مجتمع سبز موسوم گردید . قرار براین شده طرح دوماهه در این مجتمع برگزارشود این مجتمع در روز حدود ۵۰۰کیلوگرم زباله تولید می کندوساکنین این مجتمع اکثرا از بازنشستگان وفرهنگیان جامع را تشکیل می دهندواین ازمان در نظر داردبا برگزاری کلاسهای آموزشی متعددی باساکنین محترم داشته وباهمکاری هم زباله مجتمع را به حدامکان کاهش صورت گیرد.

 

23 تیر 1394 0 comment

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در راستای تحقق امر توسعه پایدار و اجرای اصول مدیریت شهری در امر مدیریت پسماند و گسترش فرهنگ تفکیک از مبداء اقدام به برگزاری دوره های کلاس آموزشی در سطح شهرستان و در محوریت مجتمع های مسکونی و مدارس نموده است . زنان خانه دار به عنوان سر سلسله امر تفکیک از مبداء و کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان کشور همواره در امر آموزش در اولویت قرار داشته اند . این سازمان نیز تلاش نموده است با شناسایی مجتمع های مسکونی و مدارس هدف به عنوان پایلوت نسبت به گسترش فرهنگ بازیافت اقدام نماید . پس از بررسی های لازم جهت شناسایی مجتمع های واجد شرایط مجتمع مسکونی گلریز به عنوان پنجمین مجتمع مشخص و به مجتمع سبز موسوم گردید . قرار براین شده طرح دوماهه در این مجتمع برگزارشود این مجتمع در روز حدود ۵۰۰کیلوگرم زباله تولید می کندوساکنین این مجتمع اکثرا از بازنشستگان وفرهنگیان جامع را تشکیل می دهندواین ازمان در نظر داردبا برگزاری کلاسهای آموزشی متعددی باساکنین محترم داشته وباهمکاری هم زباله مجتمع را به حدامکان کاهش صورت گیرد.