حضور مدیرعامل محترم اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور در شهر ملارد

جناب آقای دکتر مسعود طبیبی مدیرعامل محترم اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور طی حضور در شهر ملارد ضمن بازدید از سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد از نزدیک در جریان امورات قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملاردمدیرعامل سازمان تاکسیرانیدر دیدار بامدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای کشور ضمن ارائه گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته در خصوص برخی از مشکلات و برخی اقدامات آتی آن اتحادیه از جمله صدور کارت های هوشمند جهت رانندگان تاکسی به رایزنی پرداختند.

30 تیر 1394 0 comment

جناب آقای دکتر مسعود طبیبی مدیرعامل محترم اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور طی حضور در شهر ملارد ضمن بازدید از سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد از نزدیک در جریان امورات قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملاردمدیرعامل سازمان تاکسیرانیدر دیدار بامدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای کشور ضمن ارائه گزارشاتی از اقدامات صورت گرفته در خصوص برخی از مشکلات و برخی اقدامات آتی آن اتحادیه از جمله صدور کارت های هوشمند جهت رانندگان تاکسی به رایزنی پرداختند.