کاربر سایت

ایست :خطر برخورد با تیر برق!

شهرستان ملارد با وسعت بالغ بر    960 کیلومتر   و جمعیتی بالغ بر 400/000 نفر ازآنجا که زیر ساختهای اولیه در جهت شهرستان شدن را احراز ننموده و ادارات خدمات رسان آن به اندازه وسعت و جمعیت فعلی ارتقا و گسترش نیافته اند...

 

 

29 دی 1394