مزایده عمومی تحت عنوان تفکیک از مبداء

اطلاع رسانی جمعی  جهت برگزاری مزایده تحت عنوان تفکیک از مبداء توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت 

13 آذر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوزصد و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۱۴۹۱/س پ د/۹۶ مورخ ۹۶/۰۷/۰۲ امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه ملارد و شرق آسیاب را از طریق برگزاری  مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در مزایده:

۱-برآورد کل  مزایده ۲/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی

۳-سپرده شرکت در  مزایده به میزان ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.

۴-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۶/۰۹/۰۵ لغایت ۹۶/۰۹/۱۵ ازساعت ۹ لغایت  ۱۲/۳۰  به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند  شهرداری های ملارد و صفادشت مراجعه و از تاریخ ۹۶/۰۹/۱۲ لغایت ۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳ پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳/۳۰ می باشد.

۵-هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد.

۶-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه (به همراه کارت شناسایی ملی)و اصل فیش واریزی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۷۳۳۰۱۵۰۰۹ سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت  تحویل امور قراردادها نمایند.

۷-سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۸-سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.

 

موارد مرتبط