اجرای آرماتور بندی سقف سایت جدید خدمات موتوری آغاز گردیده است.

آماده سازی سقف پایانی سایت جدید خدمات موتوری شهرداری ملارد در مورخ 96/12/19 شروع شده است.

22 اسفند 1396 0 comment

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای پیشرفت عملیات عمرانی خرد و کلان در سطح شهر ،احداث پروژه سایت جدید خدمات موتوری واقع در جاده خوشنام خیابان درختی که هم اکنون اجرای عملیات آرماتور بندی سقف پایانی ساختمان اداری این سایت انجام گردیده است که همزمان با آن عملیات تیغه چینی اطاق های طبقه اول آن در حال انجام می باشد .    

موارد مرتبط