جلسه عالی سرمایه گذاری در ساختمان شهرداری ملارد برگزار شد

برگزاری جلسه عالی سرمایه گذاری با حضور نماینده اساتانداری تهران در مورخ 97/10/12 انجام شد.

 

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد جلسه هیات عالی سرمایه گذاری با حضور نماینده محترم استانداری تهران و دیگر اعضا در دفتر آقای حسینی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری ملارد تشیل جلسه داد . در این جلسه در خصوص مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و دیگر مواردی مطرح و بحث و تبادل نظر گردید.

موارد مرتبط