بهسازی و جدول گذاری بلوار راغب و خیابان بهاره شرقی

عملیات جدولگذاری در پروژه بهاره شرقی آغز گردیده است.

22 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد پروژه خیابان بهاره شرقی که در بلوار راغب ؛ میدان بهاره شرقی و خیابان بهاره شرقی به سمت بلوار نیایش قرار دارد به منظور هدایت آب های سطحی در راستای بهسازی جداول جوی آب در سطح شهر ؛ عملیات جدول گذاری در بلوار راغب ؛ میدان بهاره شرقی به سمت بلوار نیایش به منظور عدم تجمیع آب های سطحی و هدایت آن به محورهای خروجی و اصلی شهر به شرح ذیل اجرا گردید :

الف - میدان بهاره شرقی ضلع شمال به طول ۲۰۰ متر به صورت نهر روسی ۳ جدوله

ب - میدان بهاره شرقی ضلع جنوب به طول ۲۰۰ متر به صورت کانیو جانبی با جدول ۴۰*۵۰

ج - خیابان بهاره شرقی به سمت بلوار نیایش جدول گذاری به طول ۷۳۰ متر

موارد مرتبط