موسوی شهردار ملارد: طرح اطعام ۳۰۰۰ نفری در شب و روز عید غدیرم خم اجرا میگردد

موسوی شهردار ملارد گفت : شهرداری ملارد طرح اطعام ۳۰۰۰ نفری را در شب و روز عید غدیرم خم اجرا میکند

28 مرداد 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد موسوی شهردار ملارد گفت : شهرداری ملارد طرح اطعام ۳۰۰۰ نفری را در شب و روز عید غدیرم خم اجرا میکند. بخشی از این طرح از سوی شهرداری اجرا میگردد و بخش دیگر آن بصورت مشارکتی میباشد.