شهردار ملارد:بلوار شهید جمور به پیاده راهی زیبا تبدیل خواهد شد

بلوار شهید جمور به پیاده راهی زیبا تبدیل خواهد شد

26 شهریور 1398 0 comment

 

 به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد، موسوی ضمن تاکید بر گسترش فضای سبز شهری و ارتقاء کیفیت سرانه فضای سبز گفت: بلوار شهید جمور در آینده نزدیک به پیاده راهی زیبا تبدیل خواهد شد. اقدامات انجام شده در روزهای اخیر در این بلوار توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری ملاردبه این شرح میباشد: 

۱. بیل زنی و کود پاشی و آماده کردن باغچه ها جهت کاشت گل فصلی به مسافت ۲۰۰ متر مربع  که در روزهای آتی ادامه دارد
۲. کاشت ۴۰۰ گلدان گل داوودی پاکوتاه که در روزهای آتی ادامه دارد
۳. حفر بیش از ۲۰۰ چاله جهت غرس درخت و جمع آوری کنده درختهایی که از سالهای قبل باقی مانده بودند
۴. کاشت ۲۰۰ اصله نهال زیتون تلخ از تولیدات سازمان فضای سبز
۵. جمع آوری نخاله های حاشیه  بلوار شهید جمور از میدان ارتش تا میدان سپاه ( بیش از ۲۰ تراکتور )
۶. کاشت ۱۲۰۰ گلدان گل داوودی