محسن کرمی

بتن ریزی کف سکوی زباله

بتن ریزی کف سکوی زباله
06 مرداد 1396

آسفالت شروع عملیات روکش آسفالت کوچه شهید اکبری (ابوذر)

آسفالت شروع عملیات روکش آسفالت کوچه شهید اکبری (ابوذر)
06 مرداد 1396