آرماتور بندی دیوار برشی و ستون های ضلع غربی پارکینگ طبقاتی

اجرای عملیات دیوار برشی و ستون های ضلع غربی پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/04/01 آغاز گردید.

04 تیر 1397