رتبه دوم روابط عمومی شهرداری ملارد در بخش اخبار سایت در بین 41 شهرداری استان تهران در مرداد 95

به استناد گزارش ماهانه دفتر مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران ، روابط عمومی شهرداری ملارد در بخش اخبار سایت در بین 41 شهرداری تابعه استان تهران در مرداد 95ماه در رتبه دوم قرار گرفت .  

31 شهریور 1395

رتبه دوم روابط عمومی شهرداری ملارد در بخش اخبار سایت در بین 41 شهرداری استان تهران

به استناد گزارش ماهانه دفتر مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران ، روابط عمومی شهرداری ملارد در بخش اخبار سایت در بین 41 شهرداری تابعه استان تهران در اسفند ماه در رتبه دوم قرار گرفت . 

25 فروردين 1395

کسب رتبه دوم توسط اداره روابط عمومی در استان تهران در میزان اخبار مندرج در سایت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد از آنجا که اطلاع رسانی از اساسی ترین وظایف روابط عمومی هاست.

07 شهریور 1394