اتمام اسکلت سازه های سوله ورزشی دراسپرت پارک

احداث سازه های سوله ورزشی در اسپرت پارک در مورخ 97/04/12 به اتمام رسید.

17 تیر 1397

عملیات سنگ فرش اطراف زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک به اتمام رسید

سنگ فرش حاشیه زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک درمورخ 97/01/25 به پایان رسید.

27 فروردين 1397

عملیات روکش آسفالت زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک به اتمام رسید.

روکش آسفالت زمین ورزشی شماره 2 واقع در اسپرت پارک در مورخ 97/01/21 به اتمام رسید. 

23 فروردين 1397

عملیات آسفالت زمین ورزشی اسپرت پارک آغاز گردید.

عملیات آسفالت زمین ورزشی شماره 1 در اسپرت پارک در حال انجام می باشد.

06 فروردين 1397

اجرای بتن مگر کفپوش محوطه اسپرت پارک

عملیات بتن مگر محوطه اسپرت پارک جهت آماده سازی اجرای کفپوش آن در مورخ 96/11/29 آغاز گردید.

03 اسفند 1396

حفر چاه های جذبی در اسپرت پارک واقع در فاز سه مارلیک

سه حلقه چاه جذبی در اسپرت پارک واقع در سه بانده مارلیک بلوار شهید جمور جهت جذب آبهای سطحی در مورخ 96/11/02 حفر گردید.

03 بهمن 1396

ادامه اجرای سنگ نمای زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک

زمین های ورزشی اسپرت پارک واقع در سه بانده مارلیک در  مراحل تکمیلی می باشد .

25 دی 1396