روشنایی میدان اطلس با نصب هفت پرژکتورتامین گردید

در مورخ 97/09/06 انجام گردید  تعویض هفت عدد پرژکتور جهت تامین روشنائی میدان اطلس

08 آذر 1397

بازپیرایی فضای سبز میدان میدان اطلس در حال انجام می باشد.

میدان اطلس واقع در سرآسیاب در مورخ 97/03/28 بازپیرایی گردید.  

31 خرداد 1397

اصلاح جداول کوچه 40 خیابان اطلس غربی

عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید کوچه چهلم خیابان اطلس غربی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تاریخ  96/09/11 به اتمام رسید . 

12 آذر 1396

کاشیکاری المان میدان اطلس غربی

کاشیکاری المان میدان اطلس غربی توسط پیمانکار بخش خصوصی و با نظارت معاونت فنی عمرانی در حال اجرا می باشد . 

05 دی 1395

اجرای سنگ نمای المان میدان اطلس غربی

سنگ نمای المان میدان اطلس غربی توسط پیمانکار بخش خصوصی و با نظارت معاونت فنی عمرانی در حال اجرا می باشد . 

24 آذر 1395

روکش آسفالت بن بست هفدهم خیابان اطلس غربی

روکش آسفالت بن بست هفدهم خیابان اطلس غربی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

23 آذر 1395

اجرای سنگ پایه المان میدان اطلس غربی

سنگ کاری پایه المان میدان اطلس غربی توسط پیمانکار بخش خصوصی و با نظارت معاونت فنی عمرانی انجام شد . 

02 آذر 1395