ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد از پروژه های سطح شهر بازیدی نمودند.

بازدید رئیس واعضای محترم شورای اسلامی شهر بهمراه معاونت محترم اداری مالی شهرداری ملارد ازروند پیشرفت  پروژه های سطح شهر

10 آذر 1397