نصب المان شهری در بلوار رسول اکرم (ص)

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد با توجه به اصلاح هندسی دوربرگردان های بلوار رسول اکرم (ص) که بعضاً خطر آفرین و همچنین در راستای تسهیل در عبور و مرور شهری و کاهش تصادفات صورت پذیرفت.

07 شهریور 1394