آماده سازی ابتدای بلوار شهید شوریابی جهت عملیات آسفالت

تسطیح و زیرسازی ابتدای بلوار شهید شوریابی جهت اجرای آسفالت در مورخ 97/05/15 آغاز گردیده است.

18 مرداد 1397

آماده سازی محوطه ساختمان مهد کودک شهرداری ملارد

جمع آوری مصالح مازاد و‌نخاله های اطراف مهدکودک شهرداری ملارد در مورخ 97/01/25 انجام شد.

26 فروردين 1397