طرح بازپیرایی و احیاء فضای سبز میدان آزادگان آغاز شد

بازپیرایی فضای سبز میدان آزادگان واقع در غرب سرآسیاب در مورخ  97/02/01  به پایان رسید .

06 تیر 1397

اجرای طرح باز پیرایی فضاهای سبز شهر ملارد آغاز گردید.

آغاز بازپیرائی فضای سبز پارك شهدای گمنام از مورخ 97/03/12

23 خرداد 1397

باز پیرایی فضای سبز بلوار ارغوان واقع در مارلیک آغاز گردید .

بلوار ارغوان  توسط سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ملارد مورد بازپیرائی قرار گرفت.

05 آذر 1396