بازدید دوره ای از چند پروژه در دست اقدام شهرداری در مورخ 97/09/15

ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد و سلگی شهردار ملارد از چند پروژه شهرداری بازدید نمودند.

17 آذر 1397

بازدید فرماندار و شهردار از روند آماده سازی پروژه ساختمان پزشکی قانونی

علی سلگی از روند آماده سازی پروژه ساختمان پزشکی قانونی شهر ملارد بازدید نمودند

14 آذر 1397

ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد از پروژه های سطح شهر بازیدی نمودند.

بازدید رئیس واعضای محترم شورای اسلامی شهر بهمراه معاونت محترم اداری مالی شهرداری ملارد ازروند پیشرفت  پروژه های سطح شهر

10 آذر 1397

علی سلگی و دکتر توکلی از چند پروژه شهر بازدید نمودند.

بازدید میدانی از روند پیشرفت پروژه های سطح شهر در مورخ 97/07/21 انجام شد.

22 مهر 1397

بازدید دکتر توکلی و شهردار ملارد از پروژه استادیوم ۵ هزاز نفری ملارد.

دکتر توکلی سرپرست فرمانداری شهرستان ملارد و علی سلگی شهردار ملارد از روند تکمیل پروژه استادیوم 5000 نفری بازدید نمودند

08 مهر 1397

بازدید ریاست محترم شورای شهر ملارد و علی سلگی از بوستان های سطح شهر

ریاست محترم شورای اسلامی شهر ملارد و علی سلگی از بوستان های ملارد بازدید نمودند.

25 شهریور 1397

بازدید شهردار از پروژه های سطح شهر

علی سلگی ازپروژه های در دست  اقدام شهرداری ملارد بازدید نمودند

10 مرداد 1397