بتن ریزی دیوار سکوی وسط تالار روباز اسپرت پارک

بتن ریزی دیوار سکوی وسط تالار روباز

30 ارديبهشت 1398

بتن ریزی ستون ها و دیوارهای حائل در بلوک سی در حال اجرا می باشد.

عملیات بتن ریزی ستون ها و دیوار حائل در بلوک سی از مورخ 97/10/08 آغاز گردیده است.

11 دی 1397

بتن ریزی تالار روباز پروژه اسپرت پارک اغاز گردید.

عملیات بتن ریزی تالار روباز واقع در اسپرت پارک از مورخ 97/10/05 شروع شد.

09 دی 1397

اتمام بتن ریزی دیوار برشی در پارکینگ طبقاتی

بازکردن قالبها و اتمام بتن ریزی دیوارهای برشی در پارکینگ طبقاتی

24 آذر 1397

اجرای عملیات بتن ریزی دیواربرشی طبقه منفی دو پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

بتن ریزی دیواره های پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/09/16 شروع شد.

19 آذر 1397

عملیات بتن ریزی ضلع جنوبی پارکینگ طبقاتی به اتمام رسید.

پایان عملیات بتن ریزی در ضلع جنوبی پروژه  پارکینگ طبقاتی

22 آبان 1397

اجرای عملیات بتن ریزی فنداسیون ضلع جنوبی پروژه پارکینگ طبقاتی آغاز گردید.

بتن ریزی فنداسیون ضلع جنوبی پروژه پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد.

21 آبان 1397