افتتاح پروژه بلوار شقایق با حضور مهندس ترکی

پروژه بلوار شقایق به طول 1200 متر در چهارمین روز هفته دولت افتتاح گردید.

05 شهریور 1397

زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق به پایان خود نزدیک گردیده است

21 دی 1396