زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق به پایان خود نزدیک گردیده است

21 دی 1396