بهسازی و جدول گذاری بلوار راغب و خیابان بهاره شرقی

عملیات جدولگذاری در پروژه بهاره شرقی آغز گردیده است.

22 دی 1397

عملیات روکش آسفالت خیابان بهاره شرقی آغاز گردید.

اجرای روکش آسفالت خیابان بهاره شرقی از مورخ 97/09/24 شروع شده است.

26 آذر 1397

عملیات قیر پاشی پروژه خیابان بهاره شرقی آغاز گردید.

آماده سازی پروژه خیابان بهاره شرقی جهت روکش آسفالت از مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۳ آغاز گردیده است .

24 آذر 1397

اجرای نهر روسی در خیابان بهاره غربی سرآسیاب

پس از اجرای پی کنی عملیات ایجاد نهر روسی در خیابان بهاره ربی در مورخ  97/02/16 انجام شد . 

23 ارديبهشت 1397

اصلاح شیب هندسی جداول کوچه ها در خیابان 16 متری بهاره غربی سرآسیاب

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح شیب هندسی جداول کوچه دوم خیابان بهاره غربی انجام شد . 

30 آبان 1396

ادامه کفپوش گذاری پیاده روی ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی

پس از زیر سازی و اجرای بتن مگر کفپوش گذاری  ضلع جنوبی پیاده رو خیابان بهاره شرقی توسط معاونت فنی عمرانی شروع شده است . 

29 آبان 1395

کفپوش گذاری ضلع جنوبی پیاده رو خیابان بهاره شرقی

پس از زیر سازی و اجرای بتن مگر کفپوش گذاری  ضلع جنوبی پیاده رو خیابان بهاره شرقی توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد . 

25 آبان 1395