تخریب و اجرای بتن مگر پیاده روی ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی

تخریب و اجرای بتن مگر پیاده روی ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی در تاریخ 95/08/15 الی 95/08/18 انجام شد . 

20 آبان 1395

اصلاح شیب هندسی جداول بن بست سوم خیابان بهاره شرقی

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح شیب هندسی جداول بن بست سوم خیابان بهاره شرقی انجام شد . 

04 آبان 1395

ساخت و حمل و نصب پل فلزي خیابان بهاره شرقی

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : ساخت و حمل و نصب پل فلزي خیابان بهاره شرقی 

29 مهر 1395

رنگ آمیزی دیوار ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی

رنگ آمیزی دیوار ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

29 مهر 1395

کفپوش گذاری پیاده رو خیابان بهاره شرقی

پس از زیر سازی و اجرای بتن مگر کفپوش گذاری پیاده رو خیابان بهاره شرقی  توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد . 

18 شهریور 1395

سمپاشی های بهاره علیه آفات در باغات عمارت و یاحسینی

سمپاشی های بهاره علیه آفات در باغات یاحسینی و عمارت توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد انجام شد.

16 فروردين 1395