اجرای عملیات جدول گذاری حریم جاده لم آباد انجام گردید.

عملیات جدولگذاری جاده لم آباد در مورخ 97/06/16 به اتمام رسید.

22 شهریور 1397

ادامه زیرسازی وجدول گذاری خیابان دسترسی به ورزشگاه مارلیک

آماده سازی راه  دسترسی به ورزشگاه مارلیک از مورخ 97/05/ 26 آغاز گردیده است.

01 شهریور 1397

اجرای مراحل پایانی جدول گذاری و زیرسازی خیابان کشاورزان

جدولگذاری و زیر سازی خیابان کشاورزان در مورخ 97/05/24 به مرحله تکمیل رسید.

29 مرداد 1397

عملیات جدولگذاری مسیر دسترسی به ورزشگاه 5000 نفری مارلیک آغاز گردید.

جدولگذاری خیابان ورزشگاه مارلیک از مورخ 97/05/23 اجرایی گردید.

24 مرداد 1397

اجرای عملیات زیر سازی و جدولگذاری خیابان کشاورزان ملارد آغاز شد

جدولگذاری خیابان کشاورزان به محور چیتگر از مورخ 97/05/10 اجرایی گردید.

14 مرداد 1397

اجرای جدولگذاری مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش آغاز گردیده است.

عملیات جدولگذاری جلوی مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش از مورخ 97/04/29 عملیاتی شده است.

03 مرداد 1397

آغاز عملیات جدولگذاری خیابان دکتر حسابی حد فاصل میدان گلها

جدولگذاری فاز دوم خیابان دکتر حسابی از مورخ 97/04/31 اجرایی گردید.

03 مرداد 1397