برگزاری جلسه ستاد باز آفرینی شهرملارد

جلسه بازآفرینی شهر ملارد در مورخ 97/10/24 با حضور اعضاء تشکیل شد.  

25 دی 1397

جلسه عالی سرمایه گذاری در ساختمان شهرداری ملارد برگزار شد

برگزاری جلسه عالی سرمایه گذاری با حضور نماینده اساتانداری تهران در مورخ 97/10/12 انجام شد.

12 دی 1397

نشست کارگروه تخصصی اموربانوان استان به ریاست سرپرست محترم استانداری تهران

کارگروه اموربانوان و بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهرستان ملارد با حضور جناب آقای مهندس حسن بیگی

06 آذر 1397

جلسه شورای معاونین و مسئولین شهرداری ملارد برگزار گردید.

جلسه شورای معاونین در مورخ 97/08/27 به ریاست علی سلگی تشکیل شد.

28 آبان 1397

جلسه انبوه سازان شهر ملارد با حضور علی سلگی شهردار ملارد برگزار گردید.

نشست انبوه سازان شهر ملارد با علی سلگی در مورخ 97/08/12 در ساختمان شهرداری انجام شد.

12 آبان 1397

برگزاری جلسه هماهنگی پیاده روی اربعین

جلسه هماهنگی پیاده روی  اربعین در مورخ 97/07/24 در ساختمان معاونت خدمات شهری و زیست محیطی برگزار شد.

28 مهر 1397

اعضای اتاق فکر در مورخ 97/07/04 در ساختمان شهرداری ملارد تشکیل جلسه داد.

جلسه اتاق فکر به ریاست آقای حسینی در شهرداری ملارد تشکیل شد.

04 مهر 1397