جمع آوری نخاله های ناشی از انفجار در سرآسیاب ملارد

جمع آوری نخاله های ناشی از انفجار در سرآسیاب ملارد

08 اسفند 1397