اجرای جدولگذاری حد فاصل خیابان دکتر حسابی شمالی تا بلوار مارلیک

عملیات تسطیح و زیرسازی خیابان دکتر حسابی از مورخ 97/01/25 آغاز گردیده است.

27 فروردين 1397

آغاز اجرای قیر پاشی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق

اجرای قیر پاشی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق از مورخ 96/12/09 آغاز گردیده است.

10 اسفند 1396